odborná montáž Aldoorshlinikove okna bratislava
Celkový proces osadenia nových okien je technicky náročná vec pozostávajúca z viacerých rovnako dôležitých etáp. Predpokladom správnej montáže je najmä zameranie a technický návrh konštrukcie okna vyškolenou a skúsenou osobou. Následne sa pripravujú otvory na osadenie okna, pričom  je vhodné, keď je celý otvor súdržný,  vyspravený a bez prachových nečistôt. Na rad prichádza samotná montáž okien, pri ktorej firma AL doors  odporúča používať na ochranu špáry tesniace pásky, ktoré sa lepia z interiéru aj z exteriéru.

Naša spoločnosť je certifikovaná pre profesionálnu

Celkový proces osadenia nových okien je technicky náročná vec pozostávajúca z viacerých rovnako dôležitých etáp. Predpokladom správnej montáže je najmä zameranie a technický návrh konštrukcie okna vyškolenou a skúsenou osobou. Následne sa pripravujú otvory na osadenie okna, pričom  je vhodné, keď je celý otvor súdržný,  vyspravený a bez prachových nečistôt. Na rad prichádza samotná montáž okien, pri ktorej firma AL doors  odporúča používať na ochranu špáry tesniace pásky, ktoré sa lepia z interiéru aj z exteriéru.

Vysoko kvalitné výrobky s profesionálnou úrovňou montáže

Sme držiteľmi certifikátu 100% Poctivá montáž v zmysle STN733134
V rámci tejto certifikácie sme sa zaviazali priebežne sledovať naše štandardy kvality a vykonávať vylepšenia spoľahlivým a zrozumiteľným spôsobom. Medzi to patrí skúmanie montážnych materiálov, školení a ďalšie vzdelávanie všetkých osôb zodpovedných za montáž a priebežné kontroly montážnych práce na stavbe.

Technologický postup montáže

Montáž okien do priebežných otvorov (novostavba), stredná montážna poloha, montáž s príložkami, bez murárskych prác, bez uzatvárania špár.

II.a. Kontrola a príprava otvorov.

 • Očistenie otvoru od zvyškov stavebných materiálov (zvyšky malty, betónov a pod.) a výčnelkov z priamosti osadzovaných plôch (vyčnievajúce vyliatky betónu, vyčnievajúce tehly, kvádre a pod.).
 • Premeranie rozmerov otvoru voči rozmerom výrobku – zistenie šírky pripájacích (dilatačných) špár. Na eliminovanie dilatácie rámov aj konštrukcie stavby a možných tlakov je potrebné zabezpečiť minimálnu šírku špár:

Pre biele prevedenie profilov s dĺžkou prvkov do 1,5 m – šírka špáry minimálne 10 mm

pre biele prevedenie profilov s dĺžkou prvkov do 2,5 m – šírka špáry minimálne 15 mm
pre biele prevedenie profilov s dĺžkou prvkov do 3,5 m – šírka špáry minimálne 20 mm
pre biele prevedenie profilov s dĺžkou prvkov do 4,5 m – šírka špáry minimálne 25 mm po celom obvode vonkajšieho obrysu výrobku (rámu), vrátane obrysu s podkladovým profilom – ak je predmetom montáže.

Pre tmavé prevedenie profilov s dĺžkou prvkov do 1,5 m – šírka špáry minimálne 15 mm

pre tmavé prevedenie profilov s dĺžkou prvkov do 2,5 m – šírka špáry minimálne 20 mm
pre tmavé prevedenie profilov s dĺžkou prvkov do 3,5 m – šírka špáry minimálne 25 mm
pre tmavé prevedenie profilov s dĺžkou prvkov do 4,5 m – šírka špáry minimálne 30 mm po celom obvode vonkajšieho obrysu výrobku (rámu), vrátane obrysu s podkladovým profilom – ak je predmetom montáže.

 • Pri montáži rámov vo vertikálnom smere (samostatných aj v zostavách) premerať zákryt zvislých hrán otvorov nad sebou.
 • Pri montáži rámov v horizontálnom smere (samostatných aj v zostavách) premerať zákryt vodorovných hrán nadpražia otvorov vedľa seba.

 

II.b. Osadenie a pripevnenie rámov.

 • Skontrolovať povrch a spoje okien na zistenie možných poškodení vzniknutých počas prepravy.
 • Upevniť pripevňovacie prvky (príložky) do rámu. Základné rozmiestnenie príložiek (jedno dielne okno) je na Obrázku č.1. Vzdialenosť E od vnútorného rohu rámu pre biele profily je 100 až 150 mm od vnútornej línie profilu rámu, pri dekoratívnych a farebných prevedeniach 250 až 300 mm. Vzdialenosť A susedných príložiek pri všetkých typoch okien a farebnom prevedení môže byť najviac 700 mm. Pri viac dielnych oknách so stĺpikmi a priečnikmi musí byť rám ukotvený nad miestom pripojenia stĺpika (priečnika) – vtedy vzdialenosť príložiek nemá byť väčšia ako 600 mm, alebo vo vzdialenosti E od vnútorného rohu spoja na obidve strany – vtedy vzdialenosť príložiek nemá byť väčšia ako 700 mm.
  Pri nízkych vonkajších teplotách, z dôvodu zníženej elasticity plastu, osádzať príložky do drážok rámu tak, aby neprišlo ku deformácií (roztrhnutiu) drážok a tým nedostatočnej pevnosti spoja s príložkou!
 • Osadiť rám do otvoru v montážnej vzdialenosti od vonkajšej roviny otvoru (steny). Vypodložiť rám pod zvislými prvkami do konečnej výšky na nosné podložky. Pri dverových oknách (balkónové, odklopno-posuvné) so šírkou nad 1,0 m je potrebné vložiť nosné podložky aj v strede dolného profilu rámu. Pri otváravo-sklopných oknách je potrebné podložky umiestniť tak, aby sa zabránilo pnutiu v ráme pri dilatácií, pohybe konštrukcie stavby alebo používaní okna, napr. podľa Obrázku č.2
 • Vypodložiť dolný profil rámu do roviny. Pri viacdielnych oknách vyvážiť každú šírku medzi stĺpikmi (krídlový diel) zvlášť.
 • Nastaviť zvislé prvky rámu do vertikálnej polohy v smere medzi osteniami a v smere interiér – exteriér. Zaistiť polohu rámu fixačnými klinmi.
 • V montážnej vzdialenosti od exteriérovej roviny steny upevniť príložky pri spodných rohoch do ostenia.
 • Premerať rovinnosť a zvislosť dielov rámu. Upevniť ostatné príložky po obvode rámu. Premerať rovinnosť a zvislosť dielov rámu.
 • Osadiť krídla okien do rámov.
 • Vyplniť pripojovaciu špáru po celom obvode PU penou tak, aby bol vyplnený celý objem špáry. Množstvo peny je potrebné regulovať tak, aby sa špára vypĺňala postupne po celej šírke aj hĺbke jednou operáciou a aby jej objem po vyzretí minimálne presahoval šírku rámu.

 

II.c. Úprava otvoru po osadení okna.

 • Po vytvrdnutí peny odstrániť nadbytočný objem orezaním. Odstrániť zvyšky peny z obvodovej konštrukcie a krycej fólie rámu.
 • V prípade potreby dodatočne vložiť dištančné podložky medzi rám a ostenie. Odstrániť fixačné kliny. Chýbajúci objem peny doplniť, po vytvrdnutí začistiť.
 • Po vyzretí peny – minimálne 24 hod (pre teplotu najmenej 10 oC) – skontrolovať chod kovania, v prípade potreby nastaviť. Skontrolovať rovinnosť hrán krídel a rámu, rovnobežnosť zvislých a vodorovných línií viacdielných okien.
 • Nasadiť krytky pántov. V prípade potreby zabezpečiť okná pred znečistením olepením alebo natiahnutím ochrannej fólie.
 • Nalepenie parozábrannej pásky v interieri a paropriepustnej pásky v exterieri, v styku okenného rámu a ostenia, v zmysle STN 733314, resp. podľa priania zákazníka.